Algemene Voorwaarden Creator Op Maat

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (verder “de Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Zakelijke Secretariële Dienstverlening/Creator Op Maat, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 70958289.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten c.q. het verrichten van werkzaamheden (hierna gezamenlijk aangeduid als “verlenen van diensten”) alsmede de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Opdrachtnemer een aanbod tot het verlenen van diensten heeft gedaan.
(Overeenkomst van) Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tot het verlenen van diensten, waarbij elke deelopdracht als een afzonderlijke opdracht wordt beschouwd.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verleende diensten of te verlenen diensten, daaronder begrepen een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verlenen van diensten.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden, blijven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter of (rechtsgeldig) buiten rechte geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn aan de offerte of aanbieding is verbonden, kunnen aan de offerte of aanbieding generlei wijze rechten worden ontleend, tenzij Opdrachtnemer niet onverwijld na aanvaarding door Opdrachtgever de offerte of aanbieding heeft herroepen.
3.2 Van aanvaarding is in ieder geval sprake, indien en zodra
a) de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen of
b) bij gebreke van een ondertekende opdrachtbevestiging, de offerte c.q. aanbieding schriftelijk of uitdrukkelijk mondeling en ongewijzigd door Opdrachtgever is aanvaard.
3.3 De Opdracht komt tot stand op de in artikel 3.2. bedoelde aanvaardingsmomenten, tenzij er sprake was van een vrijblijvend aanbod en dit aanbod onverwijld na de aanvaarding is herroepen door Opdrachtnemer. Tevens komt de Opdracht tot stand, zodra Opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met de te verlenen diensten, mocht de Opdracht niet vooraf zijn gegaan door een (schriftelijke) offerte of aanbieding van Opdrachtnemer en/of mocht deze offerte of aanbieding niet uitdrukkelijk door Opdrachtgever zijn aanvaard en/of mocht de aanvaarding niet uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.4 Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
3.5 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte c.q. aanbieding een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
3.6 Bij gedeeltelijke aanvaarding van een samengestelde offerte of aanbieding, kan Opdrachtnemer niet verplicht worden tot het uitvoeren van deze (deel)opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht om de (deel)opdracht al of niet te aanvaarden en/of om een andere prijs daarvoor te bedingen.
3.7 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Duur overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
5.2 Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie
omtrent de resultaten van de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.3 Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
5.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de Opdracht niet is verstrekt door een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.5 Indien binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
5.6 Indien Opdrachtnemer niet bereikbaar is of niet in de gelegenheid c.q. niet in staat is om tijdig op een verzoek van Opdrachtgever te reageren dan wel niet in de gelegenheid c.q. niet in staat is om binnen de voor dit verzoek vereiste termijn de werkzaamheden uit te voeren, dan is Opdrachtgever gerechtigd om een derde in te schakelen, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is om eventuele meerkosten daarvan aan Opdrachtnemer door te berekenen. In geen geval kan Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk stellen, indien Opdrachtnemer niet tijdig bereikbaar is dan wel in voormelde onmogelijkheid verkeert, noch kan zulks een grond voor opschorting of ontbinding van de Overeenkomst opleveren.

Artikel 6 Wijziging in de Opdracht
6.1 Wijzigingen en/of aanvullingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever of noodzakelijke wijzigingen en/of aanvullingen in de Overeenkomst ter deugdelijke uitvoering van de Opdracht, zullen, voor zover een vaste prijs per te verlenen dienst is overeengekomen en voor zover deze wijzigingen en/of aanvullingen meerwerk met zich brengen, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst overeengekomen uurtarief en bij het ontbreken van een overeengekomen uurtarief, het gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarief, en bij het ontbreken van een gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerd uurtarief, een redelijk uurtarief.
6.2 Er is voorts sprake van meerwerk zoals bedoeld in artikel 6.1 hiervoor, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
6.4 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
6.5 Een wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts, indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, tenzij het gaat om een noodzakelijke wijziging c.q. aanvulling ter deugdelijke uitvoering van de Opdracht. Deze laatst bedoelde wijziging c.q. aanvulling geldt onverkort.
6.6 Indien en voor zover de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden door (discussie omtrent) wijzigingen en/of aanvullingen in de Opdracht, dan blijft deze overschrijding voor Opdrachtnemer zonder rechtsgevolgen.

Artikel 7 Medewerking Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Opdracht.
7.2 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht, onverminderd het recht op ontbinding.
7.3 Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie dan wel derden (tezamen te noemen “medewerkers”) ter beschikking, tenzij uit de inhoud en/of aard van de Overeenkomst anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat deze medewerkers over de juiste vaardigheden en ervaring beschikken om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
7.4 Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever op zijn/haar locatie aan Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting ter beschikking en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij deze faciliteiten vanwege de aard van de Opdracht niet nodig zijn.
7.5 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van medewerkers, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en/of tenzij partijen een overeenkomst voor bepaalde duur zijn overeengekomen.
8.2 Indien een overeenkomst van Opdracht voor bepaalde duur is overeengekomen, dan wordt deze overeenkomst na ommekomst van de bepaalde duur stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk één maand voor einde van de bepaalde termijn schriftelijk is opgezegd door een der partijen, zulks tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft, kan Opdrachtgever, anders dan in leden 1 en 2 van dit artikel bepaald, de Overeenkomst te allen tijden opzeggen.
8.4 Bij voortijdige opzegging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen het in de overeenkomst van Opdracht overeengekomen uurtarief en bij het ontbreken van een overeengekomen uurtarief, het gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarief, en bij het ontbreken van een gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerd uurtarief, een redelijk uurtarief.

Artikel 9 Prijzen
9.1 Alle prijzen zijn, tenzij uit de aanbieding, offerte of factuur anders blijkt, in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Opdracht te maken kosten, zoals reis- en andere (on)kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
9.2 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs per uur (uurtarief) overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief vanaf drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst eenmaal per jaar te verhogen, mits het een redelijke verhoging betreft.
9.3 Indien opdrachtnemer een vaste prijs per te verlenen dienst overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs vanaf drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9.4 Indien de prijsstijging per te verlenen dienst anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, mits de ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling met prijsaanpassing schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs vermeerderd met maximaal 10% uit te voeren en/of tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.
9.5 Een ontbinding als bedoeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Facturatie
10.1 Indien de Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een uurtarief, dan zal Opdrachtnemer in beginsel op maandelijkse basis factureren, zulks onder bijvoeging van een urenspecificatie, zulks uiteraard tenzij anders overeengekomen.
10.2 Indien de Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een vast bedrag per te verlenen dienst, dan is Opdrachtnemer gerechtigd in fasen te factureren, waarbij zij tevens gerechtigd zal zijn om een deel van het bedrag vooraf te factureren, onverminderd haar recht op ontvangst van het hierna bedoeld voorschot.
10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot op de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen, welk voorschot uiterlijk zal worden verrekend met de laatste factuur.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
11.1 Betaling van de facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro ́s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan de rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.3 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00 exclusief B.T.W..
11.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.5 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
11.6 Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn vervalt het recht op reclame voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 12 Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
12.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, of indien terzake aanvragen zijn ingediend.
12.2 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
12.3 Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.4 Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort overeenkomstig het in dit artikel bepaalde en/of overeenkomstig het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
12.6 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit de voormelde overeenkomsten of de wet.

Artikel 13 Klachten en onderzoek
13.1 Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
13.2 Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
13.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.4 Ingeval van gegronde en tijdige klacht zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de gebrekkige prestatie kosteloos
herstellen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
13.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak (ook wel “overmacht of calamiteiten” genoemd) worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
14.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door opdrachtnemer dan wel opdrachtgever. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het door haar verzekeraar uit te betalen bedrag, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
15.2 Indien en voor zover de verzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering biedt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, mits het om een rechtsgeldige aanspraak gaat, beperkt tot het over de laatste drie maanden in het kader van de betreffende Opdracht verschuldigde honorarium, met een maximum van € 5.000,00.
15.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden.
15.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of diens leidinggevenden.
15.6 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
15.7 (Rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Opdracht door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken, kunnen zich eveneens rechtsgeldig op dit artikel van de Algemene Voorwaarden beroepen.
15.8 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van de Opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 16 Vrijwaring derden
16.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
16.2 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan, indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht en is Opdrachtnemer evenmin gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling voor schade, hierdoor ontstaan.
17.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18 Intellectueel eigendom
18.1 Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt, auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
18.2 Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van gebruik in de eigen organisatie.
18.3 Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 Vervaltermijn
19.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar, tenzij elders in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 20 Contractovername
20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden.
20.2 Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
20.3 Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte dient te stellen en Opdrachtnemer het recht heeft de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 21 Toepasselijk recht + bevoegde rechter
21.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter,
zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Januari 2021